Dat du min Leevsten büst

Zupfgeigenhansel/Volkslied 18.Jhd                                                                                                                                              

Dat du min Leevsten büst
dat du woll weeß
Kumm bi de Nacht
kumm bi de Nacht
segg wo du heeßt

Kumm du um Middernacht
kumm du Klock een
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen

Klopp an de Kammerdör
fat an de Klink
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind

Kumm denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn.

„Sachten den Gang henlank,
lies mid de Klink!
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind."

„Wenn du nich kummen magst
lat dat man blieven
fif ohne di, fif ohne di
kann ik wohl kregen“
 
 
 

VERANSTALTUNGEN

Mo., 25. Okt., 15:30 Uhr
Kennen Sie Jürnjakob Swehn den Ameriakfahrer
 

PLATT IN UNS KIRCH

10. Okt., 10:00 Uhr
Platt in der Lunower Kirche
 
24. Okt., 14:00 Uhr
Platt in uns Großderschauer Kirch
 
24. Okt., 14:00 Uhr
Platt in der Kolonistenkirche von Großderschau
 

Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an: